Členská schôdza

POZVÁNKA
na Členskú schôdzu OS v Brne

Výbor Obce SLovákov  v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  11.11.2016  o  17.00 hod.

Členská schôdza sa bude konať v spoločenskej sále na Křenovej 67, druhé poschodie.

Dôvod : zmeny stanov v niektorých bodoch podľa  nového Občianského zákoníka.

Prosíme o maximálnu účasť členov.

Pripravené bude občerstvenie. Po skončení pokračujeme „Katarínskou zábavou“.

Program:

  1. Otvorenie členskej schôdze, vyplnenie a overenie prezenčnej listiny.
  2. Schválenie predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisu.
  3. Schválenie programu členskej schôdze.
  4. Schválenie zmien stanov spolku.
  5. Potvrdenie menovaných členov Kolektívneho štatutárneho orgánu – predsedu a podpredsedu).
  6. Výber osoby oprávnenej podať návrh na zápis zmien údajov do registru spolkov.
  7. Schválenie uznesenia.
  8. Záver.