Členská schôdza 5.11.2015

Výbor OS v Brne zvoláva Členskú schôdzu OS v Brne na deň 5.11.2015 o 17.00 hod.
Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.
Dôvod : schválenie zmien stanov podľa nového Občianského zákoníka.
Prosíme o maximálnu účasť členov.
Pripravené bude malé občerstvenie.

Program:
1. Otvorenie, oboznámenie s programom
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
4. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
5. Diskusia
6. Uznesenie a záver